Vedtægter for Foreningen af Yngre Danske Thoraxkirurger
Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 11/6 2009

§ 1
Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen af Yngre Danske Thoraxkirurger (FYDT).
Stk. 2. Foreningen er en fraktion af Dansk Thoraxkirurgisk Selskab.

§ 2
Stk.1. Foreningens formål er at virke til gavn for yngre Thoraxkiruger, det vil sige læger på alle niveauer af den Thoraxkirurgiske speciallægeuddannelse som endnu ikke har opnået fastansættelse som overlæge.
Stk.2. Foreningens mål er at bedre yngre Thoraxkirurgers muligheder for uddannelse, forskning og varetagelse af klinisk arbejde.
Stk. 3. Foreningens virke er at:
1. Opretholde systematisk information og optimal kommunikation mellem FYDT's medlemmer.
2. Indstille medlemmer af FYDT til bestyrelsen og udvalg under Dansk Thoraxkirurgisk Selskab og andre relevante råd, nævn og udvalg.

§ 3
Stk. 1a. I foreningen kan optages læger og lægestuderende, som er indstillet af to medlemmer af FYDT og herefter godkendt af bestyrelsen. Læger ansat i overlægestilling, kan ikke være medlem af FYDT.
Stk. 1b. Lægestuderende betaler halvt kontingent og har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
Stk. 1c. Læger ansat i stillinger indenfor lægemiddelindustrien kan ikke bestride tillidsposter i FYDT og har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
Stk. 2. Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til næstformanden. Der ydes ikke refusion for allerede indbetalt kontingent.
Stk. 3. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i 1 år. Genindmeldelse kan kun ske efter indbetaling af restance.

§ 4
Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig overfor generalforsamlingen, foreningens højeste myndighed. Foreningen tegnes økonomisk af bestyrelsen. Foreningen tegnes politisk af formanden, og i dennes fravær, næstformanden.

§ 5
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes årligt, fortrinsvis i april måned og senest 1. juni.
Bestyrelsen meddeler medlemmerne datoen senest 3 måneder før. Efterfølgende indkalder bestyrelsen skriftligt til generalforsamlingen med 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med følgende faste punkter:

- Valg af dirigent.
- Beretning fra formand og godkendelse af beretningen.
- Beretning fra FYDT's medlemmer af Dansk Thoraxkirurgisk Selskabs udvalg og andre relevante råd, nævn og udvalg.
- Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
- Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
- Valg af formand, næstformand, øvrige bestyrelse og revisorer, jvf. § 7.
- Eventuelt.
Stk. 2. Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 6 uger før ordinær generalforsamling få en sag optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen.
Stk. 3. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis blot ét medlem forlanger det.
Stk. 4. Ved stemmelighed til valg skal der foretages et omvalg ved samme generalforsamling.
Ved ny stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

§ 6
Stk.1. Ved den ordinære generalforsamling fremlægger næstformanden det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår (=kalenderår) og forslag til kontingent for kommende regnskabsår.
Stk.2. Et ekstraordinært kontingent kan pålægges medlemmerne, når det vedtages på en generalforsamling, på hvis dagsorden det har været opført.

§ 7
Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand og 3 menige medlemmer samt en suppleant. Formandsskabet (formand og næstformand) vælges på generalforsamlingen.
Formandsskabets funktionstid er to år.
Formanden og et menigt bestyrelsesmedlem samt en revisor er på valg i ulige år. Næstformanden og to menige bestyrelsesmedlemmer samt en revisor i lige år.
Menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanten samt foreningens 2 revisorer vælges ved generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Forlader et medlem bestyrelsen, indtræder suppleanten i bestyrelsen.
Stk. 2. Afstemningen er skriftlig og sker for valgene af formand og næstformand ved udfyldelse af stemmesedler med angivelse af højst 1 navn på hver. For valg af menige bestyrelsesmedlemmer udfyldes stemmesedler med maksimalt det antal navne, som der er ledige pladser til. Hvis der til en post kun er én kandidat, anses denne for valgt.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og fører protokol med referat af alle bestyrelsesmøder. Der kan ikke træffes beslutninger i bestyrelsen med mindre 3 af dens medlemmer er til stede. Referater af bestyrelsesmøder udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og godkendes senest ved næstfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 4. Referat af generalforsamlingen godkendes af bestyrelsen og gøres herefter tilgængeligt for alle medlemmer.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af FYT's bestyrelse, hvis 2 medlemmer af denne ønsker det. Hvis 1/5 af Foreningens medlemmer skriftligt begærer ønske overfor bestyrelsen, skal denne inden 14 dage skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 7 og højest 14 dages varsel.

§ 9
Ændringer i foreningens vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelses til generalforsamling.

§ 10
Beslutningen om Foreningens ophør skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af Foreningens medlemmer er til stede. Er dette ikke opfyldt, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Mindst 2/3 af de fremmødte skal da stemme for ophøret. Ved Foreningens ophør overgår eventuelle aktiver til Dansk Thoraxkirurgisk Selskab.

§11
Foreningen kan modtage gaver eller arv fra private eller tilskud fra det offentlige med henblik på at fremme foreningens formål i videste forstand. Midlerne forvaltes af den til enhver tid siddende bestyrelse.