Hoveduddannelse i thoraxkirurgi

 

Sundhedsstyrelsen har, efter anbefaling fra Kirurgiske Specialers Fællesråd og Det Nationale Råd fjernet den fælleskirurgiske uddannelsesdel - Common Trunk -  idet de hidtidige erfaringer med den nye uddannelsesstruktur har vist at kompetenceudbyttet under ophold på samarbejdsafdelinger generelt har været skuffende. 

Uddannelsesopholdene har haft præg af manglende uddannelsesressourcer og driftshensyn, hvorfor Common Trunk erstattes med 5 dages teoretisk kursus og 5 dages praktisk kirurgisk kursus. Dette skal ses i lyset af en stigende subspecialisering, samt at man i den kliniske dagligdag anvender tilsyn fra andre kirurgiske afdelinger når dette er påkrævet. Det tilstræbes at de ”Fælleskirurgiske uddannelseselementer” skal erhverves i 2. – 3. halvår af hoveduddannelsen, hvor der er grundlagt en praktisk operativ erfaring inden for det speciale, hvor den pågældende hoveduddannelse er tilknyttet. 

Den overskydende tid fra den tidligere Common Trunk anvendes i specialet til at tilføre uddannelseslægen yderligere kompetencer som specialet/den uddannelsessøgende måtte finde behov for. Den samlede uddannelsestid ændres således indtil videre ikke.

Nedenstående skitseres hoveduddannelsen i thoraxkirurgi som indtil videre gældende:

Hoveduddannelsesstillinger er 3 pr år på landsplan.

Uddannelsessted

År 1

År 2

År 3

År 4 etc

Ålborg

 

 

Skejby

 x

 x

 x

 x

Odense

 x

 

 x

 

RH

 x

 x

 x

Rotationen fortsætter efter 3. år

Tidslinje for det enkelte forløb

Der findes i øjeblikket 5 forskellige hoveduddannelsesforløb afhængig af primært ansættelsessted (stamafdelingen). Man skal være på 2 forskellige thoraxkirurgiske specialafdelinger á minimum 12 måneder.

Det kardiologiske ophold af  6 ugers kompetencegivende ophold.

Herudover obligatoriske kurser (generelle og specialespecifikke kurser - se andetsteds), samt kompetencegivende ophold på lungemedicinsk og thoraxanæstesiologisk afdeling.

Et hoveduddannelsesforløb tager ca . 5½ år

Uddannelsesforløb

Efter ansættelse i hoveduddannelsesstilling skal du fra uddannelsesstedet modtage en portefølje, som er den uddannelsesbog der skal følge dig i forløbet.

Denne portefølje indeholder logbog (checklister), bevis for gennemførte kurser, uddannelsesplaner og læringskontrakter, beskrivelser af væsentlige patientkontakter eller hændelser samt registrering af aktiviteter.

Porteføljens indhold skal hjælpe den uddannelsessøgende til at opnå mest muligt på uddannelsesstedet.

Vejleder/mentor skal tildeles ved ansættelsens start og er gennemgående vejledende person gennem hele forløbet. Ved ophold på anden afdeling skal der tildeles en vejleder under opholdet.

Uddannelsesansvarlig overlæge på afdelingen er kontaktperson for den uddannelsessøgende.

Gennemførelse af hoveduddannelsesforløb er ikke automatisk fulgt af en ansættelse på stamafdelingen efter HU- stillingens udløb.

Porteføljen indeholder i detaljer uddannelsesforløbene med datoer for de enkelte ophold på de forskellige afdelinger, udspecificering af de kompetencer der skal opnås, herunder målbeskrivelse og checklister.

Det er dog vigtigt at understrege at det er den uddannelsessøgendes ansvar at opnå de kompetencer der er anført, i samarbejde med uddannelsesstedet. Du har selv ansvaret for at opnå kompetencerne og at de nødvendige ”kompetence”-papirer bliver udfyldt.

Link til Målbeskrivelse for HU-forløb (2014)

Link til kompetancekort A (Introuddannelse)

Link til kompetancekort B (Hoveduddannelse)

 

Ansøgning om speciallægeautorisation

Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside om ansøgning til speciallæge