Close

Vedtægter

Af 8. oktober 2021

Lovændringer vedtaget den 9. maj 1992, 18. oktober 1999, 23. maj 2003, 12.juni 2008  og 8. maj 2015, 15. april 2016, 19. maj 2017, d. 24. maj 2019, d. 23. oktober 2020 og d. 8. oktober 2021

Nedenstående vedtægter er gældende for Dansk Thoraxkirurgisk Selskab

Generalforsamlingen, 8. oktober 2021.

Indhold

§ 1. Selskabets navn er Dansk Thoraxkirurgisk Selskab. I sprogområder uden for de skandinaviske lande er navnet Danish Society of Cardiothoracic Surgery. Navnet forkortes DTS og vil herefter i vedtægterne blive benævnt som ”Selskabet”.

 

§ 2. Selskabet er tilknyttet Lægevidenskabelige Selskaber. 

Formål

§ 3. Selskabets formål er at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af Selskabets discipliner, understøtte uddannelsen af speciallæger i thoraxkirurgi samt yde rådgivning i spørgsmål af uddannelsesmæssig og lægefaglige karakter inden for det thoraxkirurgiske fagområde.

Selskabets discipliner og fagområde er beskrevet i den gældende specialeplan for thoraxkirurgi i Danmark, som kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

 

Stk. 2. Selskabet er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer rådgivende i spørgsmål vedrørende uddannelse i thoraxkirurgi, samt i spørgsmål vedrørende thoraxkirurgiens placering i det danske sundhedsvæsen.

 

Stk. 3. Selskabet formidler kontakt med tilsvarende udenlandske selskaber.

Medlemskab

§ 4. Som ordinære medlemmer kan optages læger med mindst 1 års ansættelse på thoraxkirurgisk afdeling.

 

Stk. 2. Som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret eller valgbarhed i Selskabet kan optages læger og andre, der gennem deres praktiske eller videnskabelige arbejde har vist interesse for specialet.

 

Stk. 3. Selskabet kan efter bestyrelsens indstilling udnævne æresmedlemmer, når der på en generalforsamling er 2/3 af de afgivne stemmer for udnævnelsen.

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan optage virksomheder eller organisationer som firmamedlemmer, hvis ansatte, ordentligvis kontaktpersonen, efter bestyrelsens skøn kan deltage i Selskabets møder. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

 

Stk. 5. Begæring om optagelse i Selskabet fremsendes skriftlig til bestyrelsen. Har den som anmoder om optagelse i Selskabet været ansat mindst 1 år på en thoraxkirurgisk afdeling optages vedkommende almindeligvis umiddelbart efter det følgende bestyrelsesmøde som ordinært medlem med stemmeret.

 

Stk. 6. Selskabets lægelige medlemmer skal være medlemmer af Lægevidenskabelige selskaber.

 

Stk. 7. Medlemskabet er bindende for et år. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og bliver effektiv førstkommende 1. januar.

 

Stk. 8. Medlemmer med fast tilknytning til medicinalindustrien kan ikke varetage tillidsposter i selskabet. Ved fast tilknytning forstås f.eks. medlem af advisory boards eller lignende hverv med fast aflønning. Enkeltstående foredragshonorering, mødeplanlægning eller mødeledelse samt investigator i sponsorerede studier regnes ikke for fast tilknytning. Ved tillidsposter forstås i denne sammenhæng bestyrelsesposter samt formandsposter i udvalg og arbejdsgrupper.

 

§ 5. Kontingentrestance i forhold til bestemmelserne i § 10 gennem mere end et år medfører udmeldelse af Selskabet. Genoptagelsen kan ske efter betaling af restancen.

 

§ 6. Eksklusion af et medlem kan kun ske efter drøftelse på en generalforsamling og kræver 3/4 af de afgivne stemmer. Forslag om eksklusion kan fremsættes af bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne over for denne. Forslaget skal være tilstillet medlemmerne mindst 14 dage før den aktuelle generalforsamling.

Generalforsamling og møder

§ 7. Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i forårssemesteret. Undtagelsesvis kan generalforsamlingen udskydes til senere på året, hvis tungtvejende argumenter taler herfor.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt pr. brev eller email (vedtægtsændring ved GF 2009) af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Sammen med indkaldelsen udsendes en dagsorden, der indeholder oplysning om ledige tillidsposter, hvortil valg skal holdes på den pågældende generalforsamling.

 

Stk. 3. Forslag til dagsordenens punkt 9 skal være bestyrelsen i hænde senes 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig angående punkter, der har været optaget på dagsordenen. Stemmeberettigede er kun ordinære medlemmer. Hvor ikke andet er bestemt, afgøres afstemninger ved relativt stemmeflertal. Ugyldige og blanke stemmer anses ikke for afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslagene.

 

Stk. 5. Dagsordnen ved den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Beretning fra andre tilforordnede og repræsentanter.
  • Forelæggelse af regnskab, samt fastlæggelse af næste års kontingent.
  • Valg af formand (hver 2. år).
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år).
  • Godkendelse af repræsentanter for Selskabet og evt. nye udvalgsmedlemmer.
  • Valg af 2 interne revisorer (hvert 2. år).
  • Indkomne forslag.
  • Eventuelt.

 

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. 1/4 af Selskabets medlemmer kan skriftligt over for bestyrelsen kræve afholdt ekstraordinær generalforsamling inden for 5 uger.

 

Stk. 7. På enhver generalforsamling kan et medlem kræve skriftlig afstemning.

 

Stk. 8. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Hvert tilstedeværende medlem har kun én fuldmagt.

 

§ 8. I selskabets øvrige møder kan andre end medlemmerne deltages efter bestyrelsens skøn.

Bestyrelse

§ 9. Bestyrelsen består af én formand og fire medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen i henhold til § 14 og § 15. Derudover er en netop udtrådt formand medlem for yderligere 1 år som “formand ex officio”. Fire medlemmer vælges blandt overlæger eller afdelingslæger og skal repræsentere hvert sit danske offentlige center. Sidste medlem vælges blandt læger i hoveduddannelse i thoraxkirurgi. Opstiller ingen læger i hoveduddannelse til bestyrelsen, besættes posten af den speciallæge, der opnår flest stemmer.

 

Stk. 2. Hvis ansættelsesforholdet for en speciallæge valgt til DTS’s bestyrelse ophører, udtræder vedkommende fra bestyrelsen med bortfald af stemmeret ved tidspunktet for fratrædelsen. For at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde inviteres medlemmet fortsat med til bestyrelsesmøderne.
Det center der som konsekvens af ovenstående har mistet sin lokale repræsentant i bestyrelsen, indsupplerer en kandidat indtil næste generalforsamling, hvor en formel bestyrelseskandidat vælges. En eventuel indsuppleringsperiode tæller ikke med i et bestyrelsesmedlems funktionstid.

 

Stk. 3. Hvis hoveduddannelseslægen i forbindelse med sin funktionstid i DTS-bestyrelse speciallægeanerkendes kan vedkommende fortsat sidde i DTS-bestyrelse indtil næste generalforsamling, hvis vedkommende får umiddelbar ansættelse på offentlig dansk thoraxkirurgisk afdeling. Hvis vedkommende ikke umiddelbart ansættes på offentlig dansk thoraxkirurgisk afdeling skal vedkommende udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt og ny hoveduddannelseslæge indsuppleres af  foreningen af yngre danske thorax kirurger indtil næste generalforsamling. Indsuppleringsperioden tæller ikke med i den enkeltes funktionstid.

 

Stk. 4. Samtidig med indkaldelsen til generalforsamling skal medlemmerne opfordres til at indsende forslag til kandidater.

 

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig så der ikke er personsammenfald for formand og kasserer. Derudover udpeges som minimum medlem til  videreuddannelsesudvalget samt næstformand medens øvrige råd og udvalg kan besættes af enten bestyrelsen eller kandidater indstillet af bestyrelsen. Har formanden forfald, fungerer næstformanden som formand.

 

Stk. 6. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt. Selskabet tegnes primært udadtil af formanden.

 

Stk. 7. Til hvert bestyrelsesmøde føres referat der indenfor 14 dage efter mødets afholdelse rundsendes til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Når der er opnået konsensus omkring referatet lægges dette elektronisk op på www.thoraxnet.dk. Manglende indsigelser fra bestyrelsesmedlemmer indenfor 14 dage opfattes som stiltiende samtykke. 

Kontingent, regnskab og økonomi

§ 10. Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Æresmedlemmer og ordinære medlemmer, som er fyldt 70 år eller er afgået fra deres stilling på grund af alder eller sygdom, er kontingentfrie.

 

Stk. 2. Ekstraordinært kontingent kan pålægges medlemmerne, når det vedtages på en generalforsamling, på hvis dagsorden det har været opført.

 

§ 11. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december, og kassereren forlægger regnskabet ved den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 2. Forslag til interne revisorer fremsættes på generalforsamlingen.

 

Stk. 3. Regnskabet underskrives af bestyrelsen.

 

Stk. 4. Såfremt foreningens aktiviteter generere et overskud som overstiger hvad der kræves for opretholdelse af Selskabets drift og sikring af egenkapitalen, udloddes dette til almennyttige formål.

 

Stk. 5. Selskabet tegnes økonomisk af formanden og kasseren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Rådgivende funktioner, udvalgsmedlemmer og repræsentanter

§ 12. Bestyrelsen kan udpege repræsentanter for Selskabet til andre selskaber, myndigheder, forsamlinger m.v.

 

§ 13. Rådgivning samt funktioner i udvalg og arbejdsgrupper varetages af bestyrelsen eller af et til formål nedsat udvalg under denne.

 

§ 14. Skriftlig valg foretages, hvis der er flere kandidater end vakante poster.

 

Stk. 2. Ved skriftligt valg må hvert ordinært medlem på stemmesedlen skrive så mange navne, som der er vakante poster. Den eller dem, der får flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed trækkes lod. Evt. suppleanter er dem, der efter besættelse af de ordinære poster har flest stemmer.

 

Stk. 3. Ved skriftlige valg optælles stemmerne af 2 medlemmer uden for bestyrelsen, som generalforsamlingen udpeger.

 

§ 15. Med mindre andet er bestemt, træder valget i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen og gælder for 2 år med mulighed for umiddelbart genvalg for yderligere 2 år.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen kan efterfølgende tilbagekalde eller ændre sådanne udpegelser, hvis dette er anført i dagsordenen.

 

Stk. 3. Speciallæger i thoraxkirurgi ansat ved én af de danske thoraxkirurgiske afdelinger er valgbare i § 12 og § 13 nævnte funktioner.

 

Stk. 4. Valg til formand i DTS medfører at ens hidtidige funktionstid i bestyrelsen bortfalder.

Lovændring og opløsning af Selskabet

§ 16. Ændringer i lovene kan ske på enhver generalforsamling, såfremt mindst 1 af medlemmerne er tilstede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, er det vedtaget uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Stk. 2. Forslaget til lovændring skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

 

Stk. 3. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Hver tilstedeværende medlem kan kun have én fuldmagt.

 

§ 17. Beslutning om opløsning af Selskabet eller forening med andet selskab eller lignende kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne på en generalforsamling afgiver deres stemme, og at mindst 2/3 af stemmerne er for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig. kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Hvis mindst 2/3 af de her afgivne stemmer er for forslaget, et det vedtaget.

 

Stk. 2. På den opløsende generalforsamling træffes bestemmelse om anvendelse af Selskabets eventuelle midler inden for et område, som er beslægtet med Selskabets formål. Note: Ved relativt stemmeflertal, forstås, at et forslag eller en kandidat har fået flere stemmer end noget/nogen anden uanset antallet af afgivne stemmer.

Download

Du kan downloade vedtægterne som pdf-fil her.