Close

Hoveduddannelsen i thoraxkirurgi

Uddannelse

Hoveduddannelsen (HU) er den egentlige uddannelse til speciallæge (se Lægeforeningens hjemmeside). Det er en forudsætning for ansættelse i en thoraxkirurgisk hoveduddannelsesstilling, at man har gennemført en introduktionsstilling i thoraxkirurgi. Først efter gennemført hoveduddannelse opnår man speciallægeanerkendelse. Et hoveduddannelsesforløb tager ca. 5,5 år. Gennemførelse af hoveduddannelsesforløb i thoraxkirurgi er ikke automatisk fulgt af en ansættelse på stamafdelingen efter HU-stillingens udløb.

 

I øjeblikket er antallet af opslåede hoveduddannelsesstillinger på landsplan vekslende mellem 3 og 4 per år.

Uddannelsesforløb

Nedenstående skitseres hoveduddannelsen i thoraxkirurgi som indtil videre gældende. Der findes i øjeblikket 4 forskellige hoveduddannelsesforløb afhængig af primært ansættelsessted (stamafdelingen).

VUU er løbende i dialog med Sundhedsstyrelsen om dimensionering af hoveduddannelses i thoraxkirurgi og nedenstående skema afspejler den seneste aftalte dimensionering.

Uddannelsessted År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028

Aarhus

1

1

1

1

1

Odense

1

1

1

1

1

Rigshospitalet

2

1

2

1

2

Aalborg

0

1

0

1

0

Indstilling til SST om HU-forløb i thoraxkirurgi frem til 2028 som aftalt på møde i Videreuddannelsesudvalget d. 02.12.2022.

Man skal være på 2 forskellige thoraxkirurgiske specialafdelinger á minimum 12 måneder samt have et 6-ugers kompetencegivende ophold på en kardiologisk afdeling. Herudover skal gennemføres en række obligatoriske kurser (generelle og specialespecifikke kurser – se kursussiden), samt kompetencegivende ophold på lungemedicinsk og thoraxanæstesiologisk afdeling.

Efter ansættelse

Efter ansættelse i hoveduddannelsesstilling skal du fra uddannelsesstedet modtage en portefølje, som er den uddannelsesbog, der skal følge dig i forløbet. Porteføljen indeholder detaljer om uddannelsesforløbet med datoer for de enkelte ophold på de forskellige afdelinger, udspecificering af de kompetencer der skal opnås, herunder målbeskrivelse (kan downloades i højre kolonne) og logbog (checklister), bevis for gennemførte kurser, uddannelsesplaner og læringskontrakter, beskrivelser af væsentlige patientkontakter eller hændelser samt registrering af aktiviteter. Porteføljens indhold skal hjælpe den uddannelsessøgende til at opnå mest muligt på uddannelsesstedet.


Det er dog vigtigt at understrege, at det er den uddannelsessøgendes eget ansvar, i samarbejde med uddannelsesstedet, at opnå de kompetencer, der er anført i målbeskrivelsen. Du har selv ansvaret for at de nødvendige kompetencevurderingsbilag og vurderingsskemaer (se højre spalte) bliver udfyldt.


Ved ansættelsens start skal tildeles en vejleder/mentor, der er den gennemgående vejledende person gennem hele forløbet. Ved ophold på anden afdeling skal der tildeles en vejleder under dette ophold. Den uddannelsesansvarlige overlæge på afdelingen er kontaktperson for den uddannelsessøgende.

Common Trunk

Sundhedsstyrelsen har, efter anbefaling fra Kirurgiske Specialers Fællesråd og Det Nationale Råd fjernet den fælleskirurgiske uddannelsesdel – Common Trunk –  idet de hidtidige erfaringer med den nye uddannelsesstruktur har vist at kompetenceudbyttet under ophold på samarbejdsafdelinger generelt har været skuffende. Uddannelsesopholdene har haft præg af manglende uddannelsesressourcer og driftshensyn, hvorfor Common Trunk erstattes med 5 dages teoretisk kursus og 5 dages praktisk kirurgisk kursus. Dette skal ses i lyset af en stigende subspecialisering, samt at man i den kliniske dagligdag anvender tilsyn fra andre kirurgiske afdelinger når dette er påkrævet. Det tilstræbes at de ”Fælleskirurgiske uddannelseselementer” skal erhverves i 2.-3. halvår af hoveduddannelsen, hvor der er grundlagt en praktisk operativ erfaring inden for det speciale, hvor den pågældende hoveduddannelse er tilknyttet. Den overskydende tid fra den tidligere Common Trunk anvendes i specialet til at tilføre uddannelseslægen yderligere kompetencer som specialet/den uddannelsessøgende måtte finde behov for. Den samlede uddannelsestid ændres således indtil videre ikke.

Ansøgning og ansættelse

Faglig profil

Af VUU Thoraxkirurgi, maj 2022

Ved udvælgelsen af ansøgere til ansættelsessamtale og evt. mulig ansættelse i det thoraxkirurgiske speciale vil der blive lagt vægt på følgende prioriterede faktorer for at vurdere ansøgerens potentiale for thoraxkirurgi:

 • Thoraxkirurgisk operativ aktivitet og teoretisk viden
 • Videnskabelig aktivitet
 • Evne til kollegialt og tværfagligt samarbejde
 • Tværfaglig og/eller fagrelevant undervisningsaktivitet
 • Deltagelse i specialerelevante kurser/kongresser
 • Relevant organisatorisk arbejde

Der lægges endvidere vægt på en vis målrettethed i uddannelsesforløbet. Derfor vil erfaring fra relevante specialer (gastrokirurgi, karkirurgi, anæstesiologi, kardiologi eller lungemedicin) ikke nødvendigvis være ekstra meriterende.

Ansøgningen

Den motiverede ansøgning skal desuden indeholde nedenstående bilag:

 • Autorisation til selvstændigt virke som læge
 • Dokumentation for godkendt eller forventet godkendt I-stilling
 • Fagligt vurderingsskema fra I-stillingen, samt udtalelse fra afdelingen, SWOT-analyse og Retznik-/OSATS-evalueringer. Med hensyn til sidstnævnte opfordres ansøgeren til at vedlægge gentagede evalueringer for en enkelt procedure, som kan demonstrere udvikling i ansøgerens tekniske færdigheder.
  Derudover kan den uddannelsessøgende vedlægge ansøgerens seneste 360-graders evaluering som oplæg til dialog ved ansættelsessamtalen. Dette er dog ikke et krav. Bilagene må maksimalt være 6 mdr. gamle.
 • Én anbefaling fra hovedvejleder medsendes og evt. fra én anden referenceperson. Anbefalingen fra hovedvejleder skal indeholde elementer fra ansøgers 360 graders evaluering og evt. de 7 lægeroller
 • Opgørelse over relevant operativ aktivitet
 • CV
 • Dokumentation for arbejds- og opholdstilladelse for udenlandske statsborgere

Derudover kræves dokumentation for videnskabelig aktivitet (ex. Pubmed), kursus- og kongresaktivitet, undervisningserfaring, organisatorisk arbejde og tværfagligt samarbejde, for at disse områder kan indgå i vurderingen af ansøgeren. Se nedenstående skema.  

 

Roller Kompetencer Dokumentation

Medicinsk ekspert

Lægefaglig

Thoraxkirurgisk operativ aktivitet

Thoraxkirurgisk teoretisk viden

Anden operativ aktivitet

Operationslister (underskrevet af afdelingen)

Godkendt i-forløb som medicinsk ekspert

Udtalelse og Retznik

Akademiker

Forsker

Underviser

Dokumenteret videnskabelig aktivitet

Deltagelse i specialerelevante kurser/kongresser

Tværfaglig og/eller fagrelevant undervisnings-aktivitet

Publikationsliste (Pubmed udprint, eller anden dokumentation for antaget publikation)

Kopi af kursusbeviser

Antal timer med undervisning, type og overordnede emner

Sundhedsfremmer

Sundhedsfremmende vejledning, rådgivning eller anden indsats som udviser ansvar for andres sundhed

Dokumentation for indsats (antal timer, beskrivelse)

Leder

Administrator

Organisator

Relevant organisatorisk arbejde

Dokumentation kræves, hvor type af aktivitet udspecificeres

Kommunikator

Samarbejder

Dokumenteret evne til at kollegialt og tværfagligt samarbejde

Udtalelse fra vejleder

SWOT analyse (max. 6 mdr.)

Professionel

Motiveret ansøgning

Relevant ansøgning

Ansættelsessamtale

Der vil blive gennemført en obligatorisk ansættelsessamtale formet som et kompetencebaseret og struktureret interview, hvor ansøgerens evner vurderes i forhold til de øvrige kompetencer.

Ansøgere der ikke bliver tilbudt hoveduddannelsesforløb, vil få tilbud om karrierevejledning. 

Ansøgere der tidligere har fået afslag, og er blevet tilrådet at søge andet speciale har ikke krav på at komme til samtale, selvom de formelle ansættelseskrav opfyldes.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelsen angiver de teoretiske og praktisk-kliniske kompetencer, som kræves for at opnå speciallægeanerkendelse i thoraxkirurgi. Målbeskrivelsen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Uddannelse og Autorisation og Dansk Thoraxkirurgisk Selskab.

Kompetencevurderingsbilag

Bilag B – kompetencekortsamlingen for hoveduddannelsen kan downloades her.

Vurderingsskemaer

Nedenfor kan downloades vurderingsskemaet til bedømmelse af operativ teknik (VOT) for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi.

Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i målbeskrivelsen opnås i konkrete, lokale uddannelsesforløb.