Close

Dansk Thoraxkirurgisk Selskabs rejselegat

Uddannelse

Dansk Thoraxkirurgisk Selskab har med virkning fra 2023 genoptaget uddeling af selskabets rejselegat. Modsat tidligere uddeles legatet nu kun én gang om årligt. Legatet er tiltænkt som økonomisk støtte til yngre læger, der er ansat ved en af landets thoraxkirurgiske afdelinger og ønsker et ophold på en specialerelevant afdeling i udlandet. Sekundært ydes bidrag til konference-rejser samt kurser i udlandet.

 

For at komme i betragtning til rejselegatet skal ansøgeren være medlem af Dansk Thoraxkirurgisk Selskab. Ansøgere ansat i en uddannelses- eller forskningsstilling i thoraxkirurgi i Danmark vil blive foretrukket.

 

Rejselegatet uddeles i maj måned og kan søges ved indsendelse af en ansøgning til foreningens kasserer (se kontaktoplysninger og ansøgningsfrist i højre side).

 

Genoptagelsen af rejselegatet blev besluttet på selskabets generalforsamling d. 23. september 2023. 

Formål

Foreningens rejselegat er primært tiltænkt som økonomisk støtte til yngre læger, der er ansat ved en af landets thoraxkirurgiske afdelinger og ønsker et ophold på en specialerelevant afdeling i udlandet. Sekundært ydes bidrag til konference-rejser samt kurser i udlandet.

Krav

For at komme i betragtning til rejselegatet skal ansøgeren være medlem af Dansk Thoraxkirurgisk Selskab. Ansøgere ansat i en intro-, forsknings- eller hoved-uddannelsesstilling i thoraxkirurgi i Danmark vil blive foretrukket.

 

Ansøgningen begrænses til en A4-side og vedlægges ansøgers curriculum vitae reduceret til maksimalt én A4-side. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Ansøgers aktuelle uddannelsessted og uddannelsesniveau
  • Kort beskrivelse af rejsens formål, herunder evt. ønske om erhvervelse af specielle kompetencer
  • Start/slut dato
  • Oplysninger om anden økonomisk støtte, herunder fondsansøgninger samt støtte fra egen afdeling
  • Der ønskes oplysninger om hvilke midler der er ansøgt og hvilke tilskud ansøger har fået
  • Beløb der ansøges om samt budget for rejsen
  • Accept fra den afdeling der besøges
  • Accept/anbefaling fra egen afdelingsledelse om udsendelsen

 

Rejselegatet er som udgangspunkt begrænset til dækning af udgifter til transport samt udgifter til logi under opholdet. Derudover kan rejselegatet anvendes til dækning af kursus- og kongresafgifter.

 

Udgifter refunderes ved fremsendelse af elektroniske kvitteringer i PDF-format samt papirkvitteringer i originalform. I forbindelse med refusion af udgifter, vil legatmodtageren blive anmodet om en tro- og love erklæring, som tilkendegiver, at de af DTS refunderede udgifter ikke også er dækket fra anden side.

 

DTS er forpligtiget til at indberette rejselegatets størrelse og modtagerens identitet til Skat, der i den forbindelse kan kræve dokumentation for legatets anvendelse i form af kvitteringer. Anvendt til formålet er rejselegatet er ikke skattepligtigt.

 

Det forventes at modtagere af rejselegatet ved det næstkommende årsmøde holder et kort indlæg om opholdet.

Andet formalia

Legatet uddeles én gange årligt. Uddelingen annonceres på foreningens hjemmeside samt ved opslag/orienteringsmail på de 4 thoraxkirurgiske afdelinger. Der uddeles op til 25.000 kr. per ansøgningsrunde. Beløbet kan fordeles på flere ansøgere.

Legatet tildeles af DTS’ bestyrelse, men bestyrelsen forbeholder sig ret til ikke at uddele legatet, hvis der ikke findes egnede ansøgere.

Ansøgningen skal være DTS i hænde senest 1 måned før uddelingsdatoen og kan sendes pr. mail til foreningens kasserer. Specifik ansøgningsfrist fremgår af højre kolonne.

Ansøgningsfrist

1. april 2023

Kontakt

Winnie Hedevang Olesen

Kasserer
E-mail: winnie.olesen@rsyd.dk